Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny, podatek dochodowy, firmy

Chiny - podatek dochodowy

Podatek w Chinach

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych Przedsiębiorstwa JV podlegają następującym podatkom:

- Podatkowi dochodowemu,
- Podatkowi VAT,
- Podatek od środków transportu,
- Podatek od obrotu nieruchomościami,
- Podatek akcyzowy,
- Cła.

Pracownicy Przedsiębiorstw JV zarówno Chińczycy jak i cudzoziemcy zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W specjalnych Strefach Ekonomicznych od przedsiębiorstw chińskich pobierany jest podatek dochodowy w takiej samej wysokości jak od przedsiębiorstw JV. Partner zagraniczny JV reinwestujący w Chinach swój dochód na okres nie krótszy niż 5 lat, otrzymuje 40% zwrotu podatku dochodowego proporcjonalnie do reinwestowanej kwoty. Przedsiębiorstwa JV działające w słabo opłacalnych gałęziach gospodarki narodowej takich jak np. rolnictwo oraz JV powstałe w odległych i zacofanych regionach mogą otrzymać od 15% do 30% ulgi w opłacie podatku dochodowego na okres 10 lat po 5 letnim pełnym lub częściowym zwolnieniu od jego opłaty.

Osoba prawna, które zamierza zainwestować powyżej 5 mln. USD, lub udostępniająca najbardziej nowoczesną technologię lub działająca w przedsiębiorstwie z bardzo wolnym obrotem kapitału, może zwrócić się z prośbą o częściowe lub całkowite zwolnienie z podatku.

Na Hainanie opodatkowanie różni się następującymi szczegółami:

JV infrastrukturze przemysłowej i w rolnictwie w okresie 15 i więcej lat mogą być zwolnione z podatku dochodowego w okresie pierwszych 5 lat okresu składkowego i opłacać 50% wysokości tego podatku od 6 do 10 roku.

Ta część podatku dochodowego, która zwracana jest z tytułu opłaconego podatku od reinwestowanej kwoty może wynosić 17% (dla szeregu towarów - 13%), natomiast stawki akcyzowe wahają się od 3 – 5% do 45% (np. na papierosy). Przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność w sferze usług płacą podatek od operacji 3 – 5% lub do 20% (w sferze rozrywkowej). Dla operacji związanych z obrotem nieruchomościami wprowadzony został specyficzny progresywny podatek od dochodu netto, uzyskany w wyniku sprzedaży nieruchomości, w wysokości od 30% do 60%. W przypadku eksportu produkcji podatek VAT i akcyza nie są pobierane.

Podatek VAT nie pobierany jest od:
- Środków produkcji wwożonych przez partnera zagranicznego jako aport do jego części inwestycji,
- Surowców, półfabrykatów, komponentów, części zamiennych, opakowań i detali importowanych w celach prowadzenia produkcji przeznaczonej na eksport,
- Dowolnej produkcji towarów przeznaczonych na eksport, oprócz ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz innej produkcji, dla której stosowane są inne przepisy.

Przedsiębiorstwa JV opłacają podatki w walucie miejscowej, czyli w RMB. Jednocześnie przedsiębiorstwa, które otrzymują zyski zarówno w RMB jak i w walutach zagranicznych i tak pełną kwotę podatku uiszczają w RMB, natomiast te przedsiębiorstwa, które otrzymują zyski jedynie w walucie obcej zobowiązane są do dokonania wymiany pełnej kwoty podatku na RMB.

Do stref celnych dozwolony jest wwóz dowolnej produkcji bez dokonywania opłaty podatku przemysłowo-handlowego oraz cła. W przypadku wwozu tych towarów na rynek wewnętrzny podatek i cło pobierane są w pełnej wysokości.

W różnych regionach władze lokalne wobec przedsiębiorstw JV mogą udzielać dodatkowych ulg podatkowych pod warunkiem, że dotyczą one podatków wpływających do budżetów lokalnych (podatek dochodowy, podatek od środków transportu) lub też budżety lokalne refundują budżetowi centralnemu środki, które wynikają z nie dopłaty do budżetu lokalnego środków z tytułu udzielonych ulg w podatku VAT.

Ostatnio w Chinach urząd podatkowy wprowadził w życie reformę podatkową na rzecz ujednolicenia stawek podatku dochodowego od przedsiębiorstw. W celu pobudzenia reformy i otwarcia oraz przyciągania kapitałów zagranicznych, w niedługim okresie Rząd ChRL wprowadzi w życie dwa systemy podatkowe: Tymczasowe Rozporządzenie ChRL o podatku dochodowym od przedsiębiorstw i Ustawę o podatku dochodowym od przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i przedsiębiorstw zagranicznych. Na podstawie tych dwóch aktów prawnych, przedsiębiorstwa zagraniczne w Chinach korzystać będą ze swoistych przywilejów.

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Chińskie Towarzystwo Podatkowe poinformowało, że przedsiębiorstwa zagraniczne faktycznie korzystają z uprzywilejowanych warunków podatkowych. W związku z tym, różnice w stawkach podatku dochodowego między przedsiębiorstwami chińskimi i zagranicznymi są bardzo wyraźne. Od przedsiębiorstw zagranicznych pobiera się 12% podatku dochodowego, a od przedsiębiorstw krajowych 24%. Dodatkowo przedsiębiorstwa zagraniczne mogą korzystać z pewnych przywilejów ze strony władz lokalnych. Rozbieżności w wysokości podatków pomiędzy przedsiębiorstwami nie sprzyjają zasadzie zdrowej konkurencji między nimi.

W miarę integracji gospodarczej, przedsiębiorstwa chińskie stają przed coraz większymi i poważniejszymi wyzwaniami. Tylko ujednolicenie stawek podatku dochodowego od przedsiębiorstw, umożliwi sprawiedliwą konkurencję między przedsiębiorstwami chińskimi i zagranicznymi. Zgodnie z zasadami WTO, rząd chiński udzielił przedsiębiorstwom zagranicznymi warunki preferencyjnego traktowania. Obecnie rząd chiński koncentruje swoje wysiłki na tworzeniu jednolitych, dogodnych warunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw chińskich i zagranicznych, tak aby one mogły od samego początku swojej działalności funkcjonować na zasadzie zdrowej konkurencji.

Stosowne organa rządu ChRL przeprowadziły badania nad reformą podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Ustawa o podatku dochodowym po jej ujednoliceniu będzie uwzględniać warunki przejściowe i odpowiednie preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw zagranicznych.

Po ujednoliceniu stawka podatku dochodowego od przedsiębiorstw, powinna kształtować się na poziomie około 25%. Ujednolicenie stawek podatku dochodowego od przedsiębiorstw w istocie polegać będzie na tym, że wszystkie przedsiębiorstwa będą korzystały z jednakowych warunków.

Tylko w takim przypadku poprawią się warunki podatkowe dla chińskich przedsiębiorstw i znacznie wzrośnie liczba inwestycji zagranicznych w Chinach.

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice