Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - informacje MSZ, przwodniki, ksiki

Chiny - informacje MSZ, przewodniki, ksiki


CHINY (Chiska Republika Ludowa)

Stolica: Pekin (Beijing)
Waluta: juan (Ren Min Bi - RMB);
nowe oznaczenie - China New Yuan (CNY)

1 CNY = 10 jiao = 100 fenw
1 USD = 7, 80 CNY
Jzyk urzdowy: chiski (mandaryski)

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udajcy si do Chin musz mie wan wiz pobytow lub tranzytow (osoby oczekujce na midzynarodowe poczenia lotnicze, ktrych pobyt na lotnisku nie jest duszy ni 24 godziny, mog opuci lotnisko na podstawie krtkotrwaego zezwolenia uzyskiwanego bezporednio przy odprawie paszportowej). Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jak opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje wano posiadanej wizy jednokrotnej. Planujc podr do tych miejsc, naley pamita, aby w chiskich urzdach konsularnych ubiega si o wiz dwu- lub wielokrotn. Wiz na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao mona uzyska w funkcjonujcych tam biurach cznikowych centralnych wadz ChRL, a take za porednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjtkowych sytuacjach wiz mona uzyska na lotnisku. Pobyt na terytorium ChRL bez wanej wizy (przekroczenie czasu pobytu poza termin wanoci wizy) karany jest grzywn do 1000 USD. Odpowiedzialne za sprawy wizowe Biuro Bezpieczestwa Publicznego upowanione jest do naliczania grzywny w wysokoci ok. 60 USD za kady dzie pobytu bez wanej wizy. Paszport natomiast powinien by wany co najmniej 6 miesicy ponad termin upywu wanoci chiskiej wizy. Od turystw indywidualnych chiskie urzdy konsularne mog wymaga okazania biletu powrotnego. Nie ma obowizku posiadania okrelonej kwoty pienidzy na kady dzie pobytu. Uzyskanie wizy z prawem do pracy (tzw. wiza Z) wymaga wystpienia instytucji zatrudniajcej do miejscowych wadz z wnioskiem o stosowne zezwolenie. Majc ju wiz z prawem do pracy, cudzoziemiec musi wystpi do Biura Bezpieczestwa Publicznego o wydanie zezwolenia na pobyt (residence permit for foreigner) - jest to rodzaj karty pobytu, ktra obecnie peni rwnie funkcj wklejanej do paszportu wizy pobytowej (poprzednio bya wydawana w formie ksieczkowej). Podobna procedura obowizuje osoby pragnce studiowa w ChRL: na podstawie zawiadczenia z uczelni cudzoziemcy mog ubiega si o wiz w celu podjcia nauki (tzw. typ X), a po przyjedzie do Chin musz stara si o zezwolenie na pobyt. W wikszoci przypadkw formalnociami zwizanymi z dugoterminowym pobytem cudzoziemca w Chinach zajmuje si instytucja przyjmujca. Od roku 2004 moliwe jest uzyskanie zezwolenia na pobyt na okres do 10 lat. Przeduenia wanoci wizy mona dokona jedynie w duych miastach w Biurach Bezpieczestwa Publicznego, tzw. gonganju (w Wydziaach Kontroli Ruchu Osobowego Cudzoziemcw). Procedura przeduania wanoci wizy trwa zwykle 5 dni roboczych, co naley uwzgldni w planach podry. Poza midzynarodowymi portami lotniczymi i przejciami kolejowymi na granicy z Kazachstanem, Mongoli, Federacj Rosyjsk, KRL-D oraz na poudniu z Wietnamem dla cudzoziemcw dostpne s nieliczne drogowe punkty graniczne. Sytuacja przedstawia si podobnie na granicy z Pakistanem, Kirgizj, Kazachstanem, Wietnamem, Laosem. Punkty graniczne midzy Nepalem i Tybetem czynne s tylko okresowo i zazwyczaj zamykane s na czas wit pastwowych (co naley zawsze bra pod uwag, kiedy aplikujemy o okrelony termin wanoci wizy). Cudzoziemcom nie zezwala si na wjazd wasnymi pojazdami na terytorium Chin. Wyjtek mog stanowi midzynarodowe rajdy, ekspedycje itp., jednak imprezy takie musz by zorganizowane przez wyspecjalizowan chisk agencj turystyczn, ktra opracowuje tras, uzyskuje wymagane zezwolenia wadz i deleguje swoich oficerw cznikowych towarzyszcych cudzoziemcom na trasie przejazdu.

Praca w Chinach. W ostatnich latach popularne stay si przyjazdy cudzoziemcw planujcych podjcie pracy w Chinach. Oprcz osb zatrudnionych w filiach midzynarodowych korporacji dziaajcych na tutejszym rynku wielu, gwnie modych ludzi przyjeda na kontrakty w charakterze lektorw jzykw obcych. Przyjazdy tego typu organizowane s najczciej w reakcji na ogoszenia w prasie lub internecie. Naley jednak pamita, e podjcie pracy w Chinach moliwe jest jedynie po uzyskaniu uprawniajcej do tego wizy (Z). Niedopenienie tego obowizku - o czym przyszli pracodawcy, czsto celowo, nie informuj - grozi powanymi konsekwencjami, cznie z wydaleniem z terytorium ChRL. Decydujc si na podpisanie kontraktu z miejscow szko jzykow, obowizkowo trzeba si wic upewni, e praca wykonywana bdzie legalnie, po uzyskaniu wizy Z. Wane jest rwnie uprzednie dokadne uzgodnienie warunkw lokalowych, dugoci przysugujcego urlopu oraz wymiaru godzin nauczania. Trzeba rwnie pamita, i studenci maj bezwzgldny zakaz podejmowania pracy zarobkowej.

PRZEPISY CELNE

W 2003 r. wadze Chiskiej Republiki Ludowej wprowadziy obowizujce cudzoziemcw przepisy dotyczce wwozu i wywozu zagranicznych rodkw patniczych. Wwoc do Chin rodki patnicze w kwocie przekraczajcej rwnowarto 5000 USD, cudzoziemcy obowizani s do zoenia stosownej deklaracji celnej, na ktrej podstawie przy wyjedzie przeprowadzana jest kontrola i odprawa wywoonych dewiz. Jeeli przy wyjedzie posiadane rodki patnicze nie przekraczaj zgoszonej w deklaracji kwoty lub s mniejsze ni rwnowarto 5000 USD, do ich wywozu nie jest wymagane dodatkowe zezwolenie. Aby wywie nie zadeklarowane przy wjedzie dewizy o rwnowartoci od 5000 do 10 000 USD, cudzoziemiec zobligowany jest przedstawi pisemne zezwolenie banku, o ktre moe wystpi, przedstawiajc dokument podry (paszport) oraz dokumentacj pochodzenia rodkw patniczych. Jeli wywoone rodki patnicze przekraczaj rwnowarto 10 000 USD, oprcz zezwolenia banku wymagana jest take zgoda Biura Kontroli Dewizowej. W deklaracji celnej wjazdowej cudzoziemiec ma obowizek poda wszystkie wartociowe przedmioty (np. kamer wideo, aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenn biuteri itp.). Rzadko zdarza si, aby suby celne kontroloway te deklaracje na lotniskach, natomiast czsto czyni to na granicy ldowej. Nie wolno wwozi narkotykw, broni, przedmiotw ostrych, amunicji i materiaw wybuchowych, waluty chiskiej, publikacji uznawanych przez prawo chiskie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykujcych wadze i ustrj ChRL oraz materiaw propagujcych dziaanie zakazanych w Chinach sekt, np. Falun-gong), ywnoci, rolin, probwek z krwi. Z Chin wolno wywozi jedynie ograniczon ilo alkoholu (zwykle jest to 1 l), ktry nie powinien znajdowa si w bagau podrcznym. Nierespektowanie tych przepisw karane jest konfiskat przy przekraczaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozi dzie sztuki, rzadkich wydawnictw, wyrobw z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych. Wywz zakupionych w Chinach dbr powszechnego uytku, w tym sprztu elektronicznego, jest traktowany bardzo liberalnie. Nie s poza tym znane adne restrykcje celne, ktre odbiegayby od powszechnie przyjtych norm midzynarodowych.

PRZEPISY PRAWNE

Za popenione przestpstwa cudzoziemcom gro kary okrelone w przepisach prawa miejscowego. Posiadanie narkotykw jest surowo karane (nawet kar mierci). Dopuszczenie si przez obcokrajowcw drobniejszych wykrocze skutkuje zwykle natychmiastowym wydaleniem z Chin. Prostytucja jest zakazana, cudzoziemcom za korzystanie z tego rodzaju usug gro wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolnoci do 10 dni.

MELDUNEK

W Chinach istnieje obowizek meldunkowy dla cudzoziemcw. Pobyt prywatny wymaga rejestracji na najbliszym posterunku policji w cigu 24 godzin od przekroczenia granicy. Rejestracji osb zamieszkujcych w hotelach dokonuje administracja hotelu. Wynajmujc mieszkanie, cudzoziemcy obowizani s w cigu 14 dni od dnia wprowadzenia si, przy pomocy waciciela lokum, bezwzgldnie zameldowa si rwnie na najbliszym posterunku policji.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie zdrowotne lub NW nie jest wymagane. Podrujcy samolotem na trasach krajowych mog wykupi na lotnisku dobrowolne ubezpieczenie w cenie 20 yuanw (CNY). Polisy zagranicznych firm ubezpieczeniowych nie s automatycznie uznawane. Cudzoziemiec paci za wszystkie usugi medyczne gotwk. Zwrotu kosztw leczenia mona dochodzi po powrocie do kraju, przedstawiajc firmie ubezpieczeniowej rachunki, ktre w miar moliwoci powinny by wystawione w jzyku angielskim. Niektre z firm ubezpieczeniowych wymagaj powiadczenia rachunkw przez waciwy terytorialnie urzd konsularny RP.

SZCZEPIENIA, SUBA ZDROWIA

Wana ksieczka szczepie jest wymagana, jeli turysta przybywa z kraju lub regionu umieszczonego na licie zagroe epidemiologicznych WHO. Przed przekroczeniem granicy naley wypeni deklaracj zdrowotn. Nie wpuszcza si do Chin nosicieli wirusa HIV, zakanie chorych na grulic, trd, tyfus i choler, osb zaraonych wenerycznie, a take chorych psychicznie. Od czasu epidemii SARS, tj. od kwietnia 2003 r., podrni s obowizani do zgaszania chiskim subom sanitarno-epidemiologicznym takich objaww jak wysoka gorczka, kaszel, symptomy przezibienia. W Chinach nadal odnotowuje si zwikszon liczb zachorowa na taczk pokarmow typu A - zalecane jest szczepienie profilaktyczne. Turyci czsto uskaraj si na biegunki i zatrucia pokarmowe - przyczyn takich dolegliwoci jest najczciej ywienie si w przygodnych zakadach gastronomicznych o wtpliwych warunkach sanitarnych. Aby unikn takich dolegliwoci, produkty spoywcze, a w szczeglnoci owoce, naley dokadnie my przed spoyciem. Nie jest wskazane picie nie przegotowanej wody z kranu. W poudniowej czci Chin, na poudnie od 25 rwnolenika, wystpuje zagroenie ameb, malari, gorczk tropikaln. W regionach wiejskich Chin poudniowych wystpuje zagroenie wirusowym zapaleniem opon mzgowych, ktre jest roznoszone przez komary. W Tybecie i w innych regionach wysokogrskich nie naley pi nie przefiltrowanej wody.

Opieka medyczna - poza rejonami gbokiego interioru (Tybet, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Mongolia Wewntrzna, cz Sichuanu, Guizhou i Yunnanu) - nie stanowi problemu. W wielkich miastach dziaaj szpitale wszystkich specjalnoci, wyposaone w najnowoczeniejsz aparatur medyczn. Opata za wizyt u lekarza wynosi od 20 do 100 USD. Cena za dob pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD i nie obejmuje kosztw usug medycznych, bada ani lekw, za ktre paci si dodatkowo. Koszty operacji wynosz od kilkuset do kilkudziesiciu tysicy dolarw amerykaskich. W najwikszych miastach Chin w zagranicznych klinikach usugi medyczne i stomatologiczne wiadczone s na wiatowym poziomie, co wie si z niezwykle wysokimi kosztami (wizyta lekarska od 90 USD wzwy). Ze wzgldw praktycznych przed wyjazdem do Chin lepiej zaopatrzy si w podstawowe leki krajowe, gdy popularne jest tu leczenie specyfikami medycyny chiskiej, ktre nie maj odpowiednikw w polskiej farmakologii. Osoby z problemami ukadu krenia powinny unika podry do rejonw wysokogrskich (Tybet, Sichuan, Yunnan, Qinghai, Gansu, Xinjiang). Wybierajc si do Chin, trzeba koniecznie uwzgldni zagroenie wirusem ptasiej grypy. Aby nie naraa si na ryzyko infekcji, naley unika podrowania po prowincjach, w ktrych wykryto ogniska choroby (np. Tybet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewntrzna), nie je misa drobiowego niewiadomego pochodzenia, unika stycznoci z ptactwem, jak rwnie dokadnie ledzi sytuacj epidemiologiczn.

INFORMACJE DLA KIEROWCW

Obcokrajowiec nie moe wjecha na terytorium Chin wasnym samochodem. Moe jednak wynaj lub kupi samochd, o ile zda egzamin i otrzyma chiskie prawo jazdy. Dokument ten moe by wydany przez policj na podstawie polskiego prawa jazdy, po zdaniu egzaminu, jedynie obywatelowi polskiemu majcemu zezwolenie na pobyt na terenie ChRL (residence permit) na okres nie krtszy ni jeden rok. Wano chiskiego prawa jazdy jest wznawiana - w zalenoci od wieku kierowcy - co rok, dwa lub cztery lata, po przeprowadzeniu bada lekarskich. Midzynarodowe prawo jazdy nie jest honorowane.
Prowadzc samochd w Chinach, naley pamita, i chiskie prawo drogowe traktuje pieszych oraz rowerzystw w sposb bardzo uprzywilejowany. Oznacza to, e konsekwencj najmniejszej nawet kolizji moe by niezwykle wysokie odszkodowanie oraz trwajce czsto miesicami sprawy sdowe. Niezalenie od tego, przechodzc przez jezdni, naley zachowa szczegln ostrono. Miejscowi kierowcy nie respektuj pierwszestwa pieszych, nawet na pasach i zielonym wietle.

nastpna...

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

nastpne ksiki i mapy o Chinach...

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice