Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w ChRL

Import z Chin - Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w ChRL

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w ChRL

Wprowadzenie

Otwarcie w Chinach przedstawicielstwa firmy zagranicznej jest obecnie najtańszą formą zaakcentowania obecności przedsiębiorstwa zagranicznego na rynku Państwa Środka.

Podstawowym celem uruchomienia przedstawicielstwa firmy zagranicznej jest - najogólniej rzecz ujmując - przeprowadzenie prac związanych z nawiązaniem w imieniu tworzącej je firmy bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami i odbiorcami chińskimi. Z tego też względu przedstawicielstwo stało się najbardziej popularną formą i najskuteczniejszym instrumentem prowadzenia na rynku chińskim biznesu, przy pomocy którego zagraniczni biznesmeni mogą skutecznie podbijać oraz zdobywać duży i chłonny rynek Państwa Środka.

Z uwagi na fakt, iż w celu otwarcia przedstawicielstwa firmy zagranicznej nie są wymagane żadne nakłady kapitałowe, wszelkie sprawy związane z jego organizacją sprowadzają się głównie do przeprowadzenia procedur rejestracyjnych.

Sfera działalności przedstawicielstwa

Otwarcie przedstawicielstwa zagranicznej firmy stwarza możliwość oficjalnej obecności w Chinach. Oznacza to, że firma, otwierająca własne przedstawicielstwo, ma prawo do wynajmu lokalu, zatrudniania pracowników (zarówno miejscowych, jak i cudzoziemców), prowadzenia marketingu towarów produkowanych przez macierzystą firmę lub oferowanych przez nią usług, prowadzenia działań mających na celu poszukiwanie pożądanych towarów i surowców, a także partnerów do kooperacji, dostawców i odbiorców, prowadzenia dowolnej działalności usługowej świadczonej na rzecz firmy macierzystej (np. kontrola jakości).

Cudzoziemcy zatrudnieni w przedstawicielstwie otrzymują prawo pobytu i pracy w ChRL oraz mogą ubiegać się o wizy wielokrotne. W niektórych, określonych okolicznościach można również "prowadzić działalność gospodarczą", wykorzystując przedstawicielstwo w charakterze ogniwa łączącego przedsiębiorstwo zagraniczne z chińskim urzędem podatkowym. Należy jednak podkreślić, iż prawo przedstawicielstwa do prowadzenia działalności gospodarczej jest ograniczone, bowiem nie może ono pobierać opłat za usługi i towary sprzedane w Chinach bez uzyskania stosownego zezwolenia i otrzymania stosownych rachunków podatkowych od lokalnych urzędów podatkowych. W przypadku niezastosowania się przez przedstawicielstwo do tych ograniczeń i nieprzestrzegania obowiązującego prawa podlega ono zamknięciu. Można dodać na marginesie, iż działania biznesowe prowadzone przez przedstawicielstwo na rynku chińskim są praktycznie aprobowane, ale muszą się one odbywać w granicach rozsądku.

Otwarcie przedstawicielstwa wymaga akceptacji przez Państwowy Urząd ds. Gospodarki i Handlu, który reprezentowany jest lokalnie przez jego oddziały terenowe.

W trakcie prowadzenia procedury rejestracyjnej przedstawicielstwa, podobnie jak szeregu innych organizacji gospodarczych w Chinach, należy ściśle określić sferę jego przyszłej działalności. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż sprecyzowanie sfery działalności przedstawicielstwa sprowadza się zazwyczaj do sformułowania ogólnego zdania: "poszukiwanie i ocena towarów chińskich w celu importu oraz eksport". Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż zapisane w dokumentach określenie sfery działalności przedstawicielstwa precyzować będzie zakres jego dalszej działalności i przedstawicielstwo nie będzie mogło wychodzić poza określone ramy. Z tego też względu zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi w czasie precyzowania sformułowań dotyczących zakresu działalności przedstawicielstwa.

Budżet przedstawicielstwa

Preliminując koszty związane z uruchomieniem przedstawicielstwa, a co za tym idzie formułując jego budżet należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • koszty wynajęcia powierzchni biurowej,
 • koszty wynajęcia powierzchni mieszkalnej,
 • koszty założenia i dzierżawy linii telefonicznych,
 • opłaty za telekomunikację,
 • wynagrodzenie personelu (miejscowego i krajowego),
 • koszty zakupu wyposażenia biurowego,
 • koszty usług komunalnych (opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci itpc.),
 • inne dodatkowe koszty.

Kwestią niezmiernie istotną jest bardzo dokładne przeanalizowanie powyższych kosztów, ponieważ od ich wielkości zależeć będzie wysokość obowiązku podatkowego przedstawicielstwa. W celu uniknięcia w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek bardzo ważną sprawą jest dokonanie wnikliwej analizy i kalkulacji wszystkich kosztów i obciążeń finansowych przedstawicielstwa przed uruchomieniem jego działalności.

Lokalizacja przedstawicielstwa

Ze stosowanych w ChRL praktyk wynika, iż przedstawicielstwo firmy zagranicznej, jeszcze przed przystąpieniem do procedury rejestracyjnej, powinno posiadać wynajęty i opłacony lokal pod jego przyszłe biuro. W niektórych miastach chińskich, takich jak: Kanton, Pekin czy Szanghaj obowiązują pewne ograniczenia dotyczące lokalizacji siedziby przedstawicielstwa. Pomieszczenia biurowe powinny spełniać określone warunki i odpowiadać wymaganym przez miejscowe władze standardom. Właściciele, oferujący wynajem powierzchni pod przyszłe biura przedstawicielstw firm zagranicznych, dosyć często wprowadzają swoich klientów w błąd. Zdarza się, iż po dokonaniu wyboru oraz uiszczeniu opłaty za wynajem powierzchni biurowej okazuje się, iż lokal nie spełnia w sposób dostateczny warunków, jakie obowiązują i są wymagane podczas rejestracji przedstawicielstwa. W związku z powyższym, przed dokonaniem wyboru siedziby przedstawicielstwa należy upewnić się, czy dany lokal odpowiada wszelkim wymaganym normom i czy jego właściciel posiada zezwolenie na wynajem cudzoziemcom posiadanej własności (po chińsku: zulin xukezheng), które jest jednocześnie dokumentem podatkowym. Przed podjęciem decyzji o wynajęciu powierzchni biurowej, podpisaniu umowy dzierżawy lub uiszczenia jakichkolwiek należności należy bezwzględnie zażądać od właściciela lokalu dostarczenia kopii tego dokumentu, którego posiadanie wymagane jest w trakcie prowadzenia procedury rejestracyjnej.

Procedura rejestracji

Podstawowe zagadnienia związane z organizacją w Chinach przedstawicielstwa firmy zagranicznej sprowadzają się przede wszystkim do zgromadzenia i przygotowania niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzenia procedury rejestracyjnej. W procedurach rejestracyjnych prowadzonych przed otwarciem przedstawicielstwa inwestor zagraniczny ma do wyboru dwie możliwości: wykorzystanie "szyldu" przedsiębiorstwa macierzystego lub spółki holdingowej.

W ChRL można zarejestrować przedstawicielstwo dowolnego przedsiębiorstwa lub spółki. Stwarza to dogodną możliwość wyboru pomiędzy otwarciem przedstawicielstwa pod auspicjami firmy macierzystej lub też pod auspicjami spółki (holdingu) specjalnie powołanej w celu otwarcia przedstawicielstwa. I tak na przykład, gdyby w przyszłości firma macierzysta miała zamiar sprzedać całość lub część prowadzonych w Chinach interesów lub też dokonać w jakikolwiek sposób ich reorganizacji znacznie łatwiej będzie przeprowadzić tę operację w drodze sprzedaży spółki holdingowej. Nie będzie to pociągać za sobą konieczności przeprowadzenia z organami chińskimi odpowiednich uzgodnień, a ponadto cała operacja nie będzie związana bezpośrednio z firmą macierzystą.

Przyczyny wyboru

Przedsiębiorstwo, które zarejestruje swoje przedstawicielstwo, ponosi w pełni odpowiedzialność za jego działalność na terytorium ChRL. Z uwagi na ten fakt, przedsiębiorstwo macierzyste może uznać za poręczniejsze lub bardziej bezpieczne powołanie spółki holdingowej i umiejscowienie jej w charakterze pośrednika pomiędzy sobą a przedstawicielstwem w dowolnym celu, w tym także dla ułatwienia wszelkich procedur (np. podczas reorganizacji prowadzonych w Chinach interesów).

Także z uwagi na fakt, iż do rejestracji przedstawicielstwa firmy zagranicznej wymagane są oryginały niektórych dokumentów przedsiębiorstwa otwierającego przedstawicielstwo, wydaje się, iż bardziej prostą i rozsądną formą będzie wykorzystanie dokumentów spółki holdingowej niż przedsiębiorstwa macierzystego. W przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu spółki holdingowej do otwarcia przedstawicielstwa najbardziej popularnymi i stosowanymi rozwiązaniami są:

a) skorzystanie z hongkongskiej spółki z o.o.

W celu założenia w Hongkongu spółki z o.o. należy powołać minimum dwóch dyrektorów i akcjonariuszy. Mogą być nimi zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
Przedsiębiorstwo macierzyste może posiadać obydwu dyrektorów w charakterze swoich spółek-córek lub wystąpić w charakterze jednego z dyrektorów, posiadającego 99% akcji, oddając pozostałą część akcji drugiemu dyrektorowi, na przykład proponowanemu dyrektorowi generalnemu przedstawicielstwa w Chinach (zagranicznemu menedżerowi wyznaczonemu przez przedsiębiorstwo macierzyste w Chinach).

Firma hongkongska powinna spełniać następujące wymogi formalno-prawne:

 • posiadać zarejestrowany w Hongkongu adres,
 • mieć w charakterze sekretarza spółki obywatela Hongkongu,
 • prowadzić sprawozdawczość roczną i księgowość oraz przeprowadzać co rok audyt firmy.

Firmy w Hongkongu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą być obłożone podatkami (w przypadku uzyskiwania dochodów ze źródeł w HK) i powinny rokrocznie składać przed lokalnymi władzami podatkowymi sprawozdania i zeznania podatkowe. Sama procedura zarządzania firmą w Hongkongu nie jest zbyt skomplikowana. Firma w Hongkongu może posiadać konta bankowe w dowolnej walucie świata. Natomiast sam fakt, iż dokumentacja firmy z siedzibą w Hongkongu sporządzana jest w dwóch wersjach językowych - angielskiej i chińskiej znacznie upraszcza procedurę rejestracji przedstawicielstwa takiej firmy w Chinach, ponieważ nie zachodzi konieczność dodatkowego tłumaczenia całej wymaganej dokumentacji.

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w niektórych chińskich miastach, np. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen wymagane jest, aby kopie dokumentów firm z HK, które rejestrują swoje przedstawicielstwo, były zalegalizowane przez odpowiedniego urzędnika chińskiego mającego swoją siedzibę w HK. Koszt takiej legalizacji wynosi około USD 500. W przypadku firm posiadających inną lokalizację wymagane jest - w zamian uiszczenia tej opłaty - notarialne poświadczenie autentyczności kopii dokumentów.

b) wykorzystanie spółek typu offshore

W zależności od jurysdykcji, w celu rejestracji firmy zazwyczaj wymagane jest - jako minimum - powołanie jednego lub dwóch dyrektorów. Przewaga takiej jurysdykcji i rejestrowanych w nich firm polega na ich bezpodatkowym statusie (tzw. raje podatkowe), co praktycznie we wszystkich przypadkach likwiduje konieczność sporządzania zeznań podatkowych i prowadzenia księgowości, włącznie z powstaniem dodatkowych oszczędności na obowiązku prowadzenia corocznego audytu. Z uwagi na fakt, iż jurysdykcje offshore są między sobą zróżnicowane wskazany jest wybór takiej, w której wszystkie dokumenty są sporządzane w języku chińskim i która posiada stosunki dyplomatyczne z ChRL oraz na terytorium której znajdują się wydziały konsularne ChRL, ponieważ ich obecność okaże się niezbędna przy legalizacji dokumentów. Legalizacja dokumentów jest jedną z części składowych procedury rejestracyjnej przedstawicielstwa i musi być przeprowadzona w stosunku do wszystkich dokumentów spółek wszystkich jurysdykcji offshore z wyjątkiem Hongkongu i Makao. Wybór zazwyczaj pada na Maurytius, ponieważ jego jurysdykcja spełnia wszystkie wymienione wymogi. Jednocześnie Maurytius posiada zawartą z ChRL umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, co może w znacznej mierze ułatwić prowadzenie różnego rodzaju operacji.

Wymagane dokumenty

Niezależnie od dokonanego wyboru skorzystania ze spółki-matki, zarejestrowania spółki z Hongkongu lub spółki typu offshore, we wszystkich przypadkach w celu rejestracji przedstawicielstwa wymagane będzie dostarczenie następujących dokumentów:

a) Dokumenty przedsiębiorstwa:

 • Zaświadczenie o dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwa (wymagany jest okres jednego roku prowadzenia działalności gospodarczej od daty rejestracji przedsiębiorstwa),
 • Zaświadczenie o zmianie nazwy przedsiębiorstwa (w przypadku zakupu funkcjonującego przedsiębiorstwa hongkongskiego lub spółki typu offshore, których nazwa została zmieniona),
 • Aktualne zaświadczenie o dokonaniu rejestracji w urzędzie podatkowym (w przypadku Polski w Urzędzie Skarbowym) lub zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub zeznanie podatkowe za ostatni okres podatkowy,
 • Zaświadczenie z banku obsługującego rachunek bankowy spółki o jej wypłacalności,
 • Rejestr udziałowców,
 • Rejestr dyrektorów,
 • Akt założycielski i Statut.

Kapitał założycielski spółki nie może być niższy niż USD 10.000 w zależności od miejsca rejestracji przedstawicielstwa.

Kopie wymienionych powyżej dokumentów muszą zostać zalegalizowane w najbliższym urzędzie konsularnym ChRL w Polsce.

b) Dokumenty dotyczące powołania przedstawicielstwa:

 • Postanowienie Rady Dyrektorów o powołaniu przedstawicielstwa,
 • Podanie o zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa,
 • Nominacje - Dyrektora Generalnego przedstawicielstwa oraz innych przedstawicieli,
 • Pełnomocnictwo na reprezentowanie interesów spółki w trakcie prowadzenia procedury rejestracyjnej przedstawicielstwa wystawione na imię osoby upoważnionej do prowadzenia procedury rejestracyjnej.

Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez organ wyższy spółki, którym alternatywnie jest: Zarząd, Rada Dyrektorów, Dyrektor Generalny, właściciel itp.

c) Dokumenty od właściciela powierzchni biurowej:

 • Kopia umowy dzierżawy powierzchni biurowej,
 • Kopia zezwolenia na wynajem lokalu cudzoziemcom (zulin xukezheng).

W niektórych miastach Chin wymagane jest również zaświadczenie o przeznaczeniu pomieszczeń.

d) Dokumenty Dyrektora Generalnego przedstawicielstwa:

 • 12 kolorowych fotografii (zdjęcia 3,5x4,5 cm),
 • Fotokopia paszportu,
 • Życiorys (wersja skrócona).

Ponadto należy wypełnić podanie, przetłumaczyć wszystkie wymagane dokumenty na język chiński przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie poświadczyć notarialnie. Dysponując kompletem dokumentów, spełniających powyższe wymogi, można skierować je do uzgodnienia i wszczęcia procedury rejestracyjnej.

Zezwolenia i zaświadczenia

Po upływie około od 2 do 4 tygodni od momentu przyjęcia pełnego kompletu wyżej wymienionych dokumentów, lokalny organ ds. gospodarki i handlu wydaje w dwóch egzemplarzach ratyfikowany certyfikat (po chińsku: pi zhun zheng shu). Pierwszy egzemplarz należy złożyć w Urzędzie ds. Przemysłu i Handlu, który na jego podstawie wydaje Zaświadczenie o rejestracji przedstawicielstwa (po chińsku: deng ji zheng). Zaświadczenie to należy wywiesić na widocznym miejscu w siedzibie przedstawicielstwa.

Zaświadczenie o rejestracji przedstawicielstwa wydawane jest zazwyczaj na okres trzech lat, a później podlega dalszemu przedłużaniu - oczywiście pod warunkiem, że działalność przedstawicielstwa zgodna jest z obowiązującym prawem. Niezależnie od tego rokrocznie należy obowiązkowo przedłużać rejestrację przedstawicielstwa (w okresie wyżej wspomnianych trzech lat).

Drugi egzemplarz certyfikatu składany jest w urzędzie podatkowym, który wydaje zaświadczenie o rejestracji w organach podatkowych i na podstawie którego przedstawicielstwo zobowiązane jest przedkładać miesięczne (kwartalne) raporty i opłacać podatki.

Należy uzyskać również i inne dokumenty łącznie z zezwoleniem na pobyt i pracę na terytorium ChRL, wizy z prawem do pracy dla pracowników zagranicznych przedstawicielstwa, ich rejestrację w inspekcji podatkowej w celu opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, a także dokumenty w celu założenia konta bankowego przedstawicielstwa.

Konto bankowe przedstawicielstwa

Z formalnego punktu widzenia działalność przedstawicielstwa nie przynosi dochodów ponieważ, zgodnie z obowiązującym w ChRL prawem, nie może ono prowadzić działalności dochodowej i otrzymywać żadnych środków finansowych na terytorium Chin. Z tego też względu spółka-matka zobowiązana jest do przelewania na konto przedstawicielstwa środków finansowych niezbędnych do jego utrzymania. Wszelkie przelewy dokonywane są walucie wymienialnej - w przypadku ChRL zaleca się USD. Centralny Bank Chin - Bank of China - księguje te środki na koncie przedstawicielstwa w chińskiej walucie yuan (RMB) zgodnie z kursem bankowym na dzień ich wpływu. Średni kurs bankowy waluty RMB za 2002 rok wynosił 1 USD = 8,2645 RMB. Przedstawicielstwo może otworzyć konto bankowe w Banku Chin lub w każdym innym banku. Należy zauważyć, że wszelkie płatności związane z działalnością przedstawicielstwa dokonywane mogą być jedynie z własnego konta bankowego w banku chińskim, a przedstawicielstwo może zostać wezwane do przedstawienia oficjalnych rachunków. Należy także odnotować, iż mogą być zastosowane ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych i płatności wobec osób prywatnych. Banki przekazują organom podatkowym informacje o przepływie środków finansowych na koncie przedstawicielstwa, co w zasadzie nie stanowi żadnego problemu pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów prawa ChRL.

Pracownicy przedstawicielstwa

Pracownicy chińscy przedstawicielstwa powinni być zatrudniani za pośrednictwem wyspecjalizowanej w tym zakresie instytucji posiadającej pełnomocnictwo Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Współpracy Zagranicznej, np. FESCO lub innej, która występuje w charakterze oficjalnego pośrednika w tej materii. Instytucja ta nadzoruje również, zgodnie z prawem ChRL, prawidłowość wszelkiego rodzaju dodatkowych płatności wobec pracownika chińskiego, takich jak np.: składka na fundusz emerytalny, ubezpieczenie i inne.

Pamiętać należy jednak, że te instytucje pośredniczące pobierają za swoje usługi opłaty i w związku z tym przy preliminowaniu rocznego budżetu płac pracowników chińskich należy przyjmować od 40% do 60% in plus wartości podstawowej stawki wynagrodzenia w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień w kwestii wysokości wynagrodzenia brutto pracownika chińskiego.

Wysokość wynagrodzenia pracownika chińskiego brutto jest zróżnicowana w zależności nie tylko od jego wykształcenia, ale także od regionu Chin.

Opodatkowanie

Na wstępie należy zauważyć, iż ogólnie występującym zjawiskiem w pojmowaniu zasad podatkowych odnośnie przedstawicielstwa firmy zagranicznej jest błędne rozumowanie, iż nie płaci ono podatków.

Tymczasem przedstawicielstwo firmy zagranicznej zobowiązane jest do uiszczania dwóch kategorii podatków:

 • podatek od działalności gospodarczej - nazywany czasami podatkiem obrotowym lub biznes podatkiem. Naliczany jest na podstawie wydatków przedstawicielstwa na organizację swojej działalności, a więc jego wysokość zależy od kosztów dzierżawy powierzchni biurowej, mieszkania służbowego, płac pracowników chińskich, opłat telekomunikacyjnych, usług komunalnych i in.,
 • podatek dochodowy przedsiębiorstw zagranicznych - który naliczany jest w stosunku procentowym od podatku od działalności gospodarczej.

Nie wchodząc w szczegóły można ogólnie stwierdzić, iż stawka obydwu tych podatków wynosi łącznie ok. 10% wszystkich wydatków przedstawicielstwa. Sprawozdawczość podatkowa i opłata powyższych podatków prowadzone są w systemie miesięcznym bądź kwartalnym w zależności od regionu kraju i lokalnych przepisów.

W określonych okolicznościach niektóre przedstawicielstwa mogą ubiegać się o uzyskanie "bezpodatkowego statusu". Jest to szczególnie możliwe wtedy, gdy w zakres ich działalności wchodzi zakup towarów chińskich przeznaczonych na eksport lub jeżeli spółka-matka jest producentem, a jej przedstawicielstwo zajmuje się poszukiwaniem na rynku chińskim komponentów do własnej produkcji. Procedura uzyskania "bezpodatkowego statusu" jest dość skomplikowana i w takich przypadkach nieodzownym staje się skorzystanie z usług wyspecjalizowanej w tej dziedzinie chińskiej firmy konsultingowej.

Pracownicy przedstawicielstwa firmy zagranicznej zobowiązani są do płacenia <b>podatku dochodowego od osób fizycznych</b>. W stosunku do cudzoziemców w Chinach stosowany jest limit minimalnego wynagrodzenia nie podlegającego opodatkowaniu i w stosunku miesięcznym wynosi on RMB 4.000 (ok. USD 500). W przypadku przekroczenia tego poziomu wynagrodzenia stosowana jest progresywna stawka podatku od 5% do 45% w zależności od wysokości wynagrodzenia. Dla przykładu, maksymalna stawka podatku stosowana jest w przypadku jeżeli miesięczna płaca cudzoziemca przekracza kwotę RMB 100.000 (ok. USD 12.000). Zeznania o podatku od osób fizycznych składane są co miesiąc, nawet w przypadku, jeżeli wynagrodzenie nie przekracza minimalnego poziomu (RMB 4.000) niepodlegającego opodatkowaniu. Wówczas w zeznaniu podatkowym wykazuje się zerową stawkę podatku dochodowego.

Audyt

Na przedstawicielstwie firmy zagranicznej ciąży obowiązek przeprowadzania co roku audytu swojej działalności, którego celem jest sprawdzenie prawidłowości sprawozdawczości finansowej przedstawicielstwa. Po przeprowadzeniu audytu wydawane jest stosowne podsumowanie jego wyników, które za pośrednictwem firmy konsultingowej, prowadzącej audyt, przekazywane jest również organom podatkowym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności kierownictwo przedstawicielstwa jest obowiązane udzielić wszelkich wyjaśnień inspektorowi podatkowemu, który podejmie stosowne decyzje w danej kwestii i ewentualnie wystawi odpowiednie rachunki na uiszczenie, na przykład, brakującej kwoty podatku, jeżeli takowy przypadek zaistniał.

Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku corocznego przedłużania zaświadczenia o rejestracji przedstawicielstwa. Należy ściśle przestrzegać tego wymogu, ponieważ w przypadku nieprzedłużenia we właściwym czasie ważności tego dokumentu, na przedstawicielstwo nakładane będą kary finansowe.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z obowiązującymi w Chinach przepisami prawa przedstawicielstwo nie ma prawa zajmować się handlem lub prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo nie może otrzymywać na swoje konto żadnych wpływów z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Jednakże przedstawicielstwo może reprezentować interesy spółki macierzystej przy zawieraniu transakcji i występować w jej imieniu w charakterze płatnika podatków. W tym celu przedstawicielstwo zobowiązane jest przygotować stosowny kontrakt pomiędzy spółką macierzystą i firmą (zagraniczną lub chińską) znajdującą się na terytorium ChRL, z którą przedstawicielstwo prowadzi interesy w imieniu spółki macierzystej. W tym przypadku najważniejszym wymogiem jest to, aby z kontraktu wyraźnie wynikała wysokość zysku lub aby wysokość zysku dokładnie została określona w aneksie do kontraktu. Kontrakt ten, wraz z kopią aktu rejestracji spółki macierzystej, składany jest w lokalnym urzędzie podatkowym właściwym dla miejsca faktycznego zawarcia transakcji w celu obliczenia wysokości należnego od kontraktu podatku. W takim przypadku istnieje niewielka możliwość prowadzenia "negocjacji" z urzędem podatkowym. Ma tu zazwyczaj zastosowanie tzw. podatek zachowawczy, będący swego rodzaju mechanizmem, przy pomocy którego Chiny mogą opodatkować podmioty gospodarcze nie zarejestrowane na terytorium ChRL. W omawianym przypadku przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a spółka macierzysta korzysta z niego jako z ogniwa łączącego jej interesy z władzami chińskimi. Stawka podatku zachowawczego jest zróżnicowana w zależności od regionu i prowadzonej działalności, ale na ogół kształtuje się na poziomie od 12% do 20%.

Kierownictwo przedstawicielstwa powinno zabiegać, aby przy naliczaniu podatku zachowawczego pod uwagę brana była jedynie kwota czystego dochodu, a nie wartość całego kontraktu. Zależy to przede wszystkim od dokładnego i czytelnego zapisu w kontrakcie określenia wielkości zysku. Ostatecznie zostanie określona podstawa naliczenia tego podatku, a przedstawicielstwo zostanie wezwane do opłacenia podatku, a po uregulowania należności otrzyma zaświadczenie potwierdzające rozliczenie się z fiskusem.

Po dokonaniu tych formalności przedstawicielstwo firmy zagranicznej otrzyma prawo do legalnego wprowadzenia na swoje konto bankowe środków finansowych, pochodzących z działalności gospodarczej. W celu dokonania transferu zysku za granicę należało będzie zastosować jeden z dwóch sposobów rozwiązania:

 • sposób uproszczony - wystawić swojemu kontrahentowi fakturę w walucie zagranicznej (z wyjątkiem wysokości kwoty podatku, która musi być opłacona w Chinach) ze wskazaniem przedsiębiorstwa macierzystego jako beneficjenta,
 • sposób skomplikowany - uzyskać zezwolenie Urzędu ds. Kontroli Walutowej na wymianę RMB (yuanów) na walutę zagraniczną oraz na transfer wskazanej kwoty za granicę.

Zróżnicowania regionalne

Przystępując do otwarcia w Chinach przedstawicielstwa firmy zagranicznej należy pamiętać, iż w różnych regionach tego kraju istnieją duże różnice i rozbieżności w procedurze rejestracyjnej przedstawicielstwa. Zróżnicowaniu podlega także wysokość opłat za wystawienie odpowiednich dokumentów.

Należy także pamiętać, iż nie istnieje żaden ogólnochiński standard w tym zakresie. Z tego też względu możliwe jest uzyskiwanie zupełnie sprzecznych informacji o procedurach rejestracyjnych w różnych miastach Chin. Różnice te występują zwykle w kwestii procedur rejestracyjnych w urzędach podatkowych, uzyskania stosownych wiz, zezwoleń na pobyt i pracę itd.

Podsumowanie

Otwarcie przedstawicielstwa spółki macierzystej w Chinach jest bardzo wygodnym instrumentem prowadzenia interesów w ChRL. Jednakże podkreślić należy, iż wraz z jego rejestracją pojawiają się nowe obowiązki podatkowe wobec Chin.

na podstawie: http://www.polandguangzhou.com/pl/content/91.htm

Przegląd prasy:

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Gdzie na wczasy? Praktyczne informacje, zdjęcia, poradniki turystyczne:

Chorwacja : Chorwacja photos : Bułgaria

 

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice